Ilya Glazunov (b. 1930)

IMG_8641.JPG
The Death of Nastasya Filippovna for Fyodor Dostoevsky’s novel The Idiot, 1983.

Advertisements